Din elmätare kommer att bytas ut

Den 1 november 2018 införde regeringen nya funktionskrav för elmätare för lågspänningskunder, vilka kompletterades med en föreskrift som trädde i kraft den 1 oktober 2019. De nya funktionskraven innebär att din elmätare kommer att bytas ut för att funktionskraven ska uppnås. Bytet ska vara genomfört senast den 1 januari 2025.

Kungälv energi planerar för ett större mätarbyte under 2023 men har redan nu påbörjat mätarbyten i mindre pilotområden.

Varför ska elmätarna bytas ut och vad innebär bytet för dig som kund?

De huvudsakliga syftena med utbytet av elmätare är att med hjälp av de nya, modernare elmätarna och deras funktioner underlätta för kunder som är intresserade av energibesparingar samt att möjliggöra en ökad och billigare introduktion av mikroproduktion.

De nya mätarna kommer att ha följande funktioner:
 • Elmätaren ska för varje fas kunna mäta spänning, ström, aktiv energi samt aktiv och reaktiv effekt för uttag och inmatning av el. Syftet med detta är att främja en effektiv nätdrift och underlätta mikroproduktion.
 • Elmätaren ska utrustas med ett kundgränssnitt som stöds av en öppen standard som möjliggör för kunden att ta del av mätuppgifterna minst var tionde sekund om kunden har begärt att kundgränssnittet ska vara aktiverat via en HAN-port (RJ12). Syftet med kundgränssnittet är b. la att du som kund ska få ökad insyn i din förbrukning och därmed ha möjlighet att vara en mer aktiv kund.
 • Elmätaren ska möjliggöra avläsning av mätdata och uppgifter om elavbrott på distans.
 • Elmätaren ska kunna registrera mängden överförd energi per timme och kunna ställas om till att registrera per 15 minut allt för att öka dina möjligheter att vara aktiv på marknaden.
 • Elmätaren ska kunna registrera uppgifter om tidpunkt för början och slut på elavbrott längre än tre minuter. Detta underlättar för utbetalda av avbrottsersättning samt stärka din ställning i egenskap av kund gentemot elnätsföretaget.
 • Det ska vara möjligt för elnätsföretaget att uppgradera och ändra inställningar i elmätaren på distans.
 • Det ska vara möjligt för elnätsföretaget att via elmätaren kunna spänningssätta och frånkoppla elanläggningar på distans. Detta kommer att underlätta i samband med kundflytt.   

 

 

Hur fungerar den nya mätaren

De olika modellerna från Aidon ser lite olika ut, men har i huvudsak samma funktioner och knappar. På LSP och HSP-mätare finns dock ingen strömbrytare.

Vad visar displayen?

Displayen (1) visar normalt mätarställningen (köpt el) i kilowattimmar, kWh. Du kan ändra vad som visas i displayen genom att stega dig fram med hjälp av tryck-knappen på mätaren.

Så läser du av mätarställningen

För att ta reda på hur mycket el du använt under en viss period jämför du mätarställningen från den första till den sista dagen i perioden du är intresserad av. Skillnaden mellan dessa värden visar din elanvändning.

Symboler på displayen

I tabellen nedan ser du vilken information som visas beroende på hur många gånger du trycker på knappen (6). Displayen återgår automatiskt till normalläget två minuter efter sista knapptryckningen, och visar då mätarställningen igen.

Symbol på displayen

Detta visar den

Enhet

A+

Mätarställning köpt el

kWh

A-

Mätarställning såld el

kWh

R+

Mätarställning köpt el (reaktiv). Gäller endast mätare för HSP och LSP

kVArh

R-

Mätarställning såld el (reaktiv). Gäller endast mätare för HSP och LSP

 kVArh

 

Datum

Visas som ÅÅÅÅMMDD

 

Momentan effekt (aktiv)*

kW

L1

Spänning fas 1 och ström fas 1*

volt, ampere

L2

Spänning fas 2 och ström fas 2*

volt, ampere

L3

Spänning fas 3 och ström fas 3*

volt, ampere

* För momentan effekt och ström är det ett sekundärvärde som visas på Lsp och Hsp mätare. Värdet ska multipliceras med konstant för att få det faktiska värdet.

Indikeringsdiod visar energiflödet
 • Om du enbart köper el: Indikeringsdioden blinkar proportionellt till hur mycket el du använder. Ju mer el du använder, desto snabbare blinkar dioden.
 • Om du både köper och säljer el: Indikeringsdioden blinkar proportionellt till hur stort energiflödet genom mätaren är. Ju mer el du köper eller säljer, desto snabbare blinkar dioden.
Om du vill bryta strömmen

Använd strömbrytare och statuslampa för strömbrytare. Strömbrytare finns endast på direktmätare och enfasmätare som används i villor, lägenheter, sommarstugor, kolonilotter och lantbruk.

Mätare är försedd med en inbyggd brytare som gör det möjligt för dig att bryta och slå på strömmen. När strömmen till fastigheten stängs av via elmätarens brytare, kan vi fortfarande läsa av mätaren på distans, men det förbrukas ingen el. Om du ska utföra elarbeten i fastigheten, måste du däremot stänga av strömmen via huvudbrytaren.

Så slår du av strömmen
 • Tryck in knappen för mätarens strömbrytare ca 3-4 sekunder.
 • Det hörs ett klick när brytaren slår ifrån.
 • Statuslampan i mitten blinkar grönt.
Så slår du på strömmen
 • Tryck in knappen för mätarens brytare (3) ca 3-4 sekunder.
 • Det hörs ett klick när brytaren slår till.
Vad visar statuslampan för strömbrytaren?

Lampans färg

Status

Åtgärder

Fast grönt

Elen påslagen

 

 

 

 

Blinkar grönt

Elen är påslagen

Tryck på knappen för strömbrytaren.

Blinkar rött

Elen är avslagen och knappfunktionen är blockerad

Kontakta kundservice. Vi har brutit strömmen till anläggningen via fjärranslutning.

Lysdioden är släckt. Displayen är släckt.

Mätaren har ingen ström.

Kontrollera att huvudbrytaren är påslagen och att alla säkringar är hela.

Statuslampa för kommunikation

Statuslampan visar att kommunikationsmodulen i mätaren fungerar. Den ska normalt sett lysa grönt.

 

 

 

 

 

  

  Sidan uppdaterades: