Konsumenträtt

Kontakta oss gärna om du inte är nöjd

 

Hjälp från Kungälv Energi

Har vi gjort något fel eller är du inte nöjd med hur vi hanterat ditt ärende? Hör av dig till vår kundservice så lovar vi att hjälpa dig på bästa sätt.
Kundservice
Hos kundservice får du hjälp med ditt ärende eller hjälp att få kontakt med rätt person som kan lösa ditt ärende. Kontakta kundservice på info@kungalvenergi.se eller 0303 - 23 93 00.
 

Extern hjälp

Det finns flera olika myndigheter som kan hjälpa dig med rådgivning kring ditt ärende.
 
Kommunal konsumentvägledare
Kontakta kommunens konsumentvägledare för opartisk rådgivning i ditt ärende. Kontakta din kommun för mer information om kontaktuppgifter. Rådgivningen brukar vara kostnadsfri.

Konsumenternas Energimarknadsbyrå
Energimarknadsbyrån är en självständig byrå som kostnadsfritt informerar och ger råd och vägledning i frågor som rör energimarknaden. Kontakt via: www.energimarknadsbyran.se

Allmänna reklamationsnämnden – ARN
Allmänna reklamationsnämnden är en statlig myndighet som opartiskt prövar konsumenttvister. Nämnden kan inte ge råd i enskilda ärenden. Vänd dig i stället i första hand till konsumentvägledningen i din kommun. Kontakt via: www.arn.se

Energimarknadsinspektionen (EI)
Energimarknadsinspektionen är tillsynsmyndighet över marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme. De kontrollerar bland annat nätavgifterna och leveranskvaliteten. Kontakt via www.ei.se  

  

 

Konsumentens rättigheter enligt 11 kap. ellagen

 

Konsumentens rättigheter enligt 11 kap. ellagen
 • 11 kap. 2 § ellagen ger konsumenten rätt att inte drabbas av avtalsvillkor som strider mot 11 kap. ellagen och som är till nackdel för konsumenten.
 • 11 kap. 3-6 §§ ellagen ger konsumenten rättigheter i samband med avbrytande av överföring av el på grund av konsumentens avtalsbrott. Rättigheterna innebär att elnäts- och elhandelsföretagen enbart har rätt att avbryta överföringen av el under vissa särskilt angivna omständigheter och i enlighet med iakttagande av angivna rutiner.
 • 11 kap. 7 § ellagen ger konsumenten rättigheter i samband med avbrytande av överföring av el av elsäkerhetsskäl med mera. Rättigheterna innebär en rätt, i de fall elnätsföretaget kan förutse annat än kortvariga avbrott i överföringen, att få information i god tid före avbrottet och på ett visst sätt.
 • 11 kap. 8-12 §§ ellagen ger konsumenten rättigheter i vissa fall till skadestånd vid avbruten överföring av el. Rättigheterna innebär en rätt att få ersättning för skada i de fall avbrytandet av överföringen av el sker och elnätseller elhandelsföretaget härvid inte har uppfyllt bestämmelserna i 11 kap. 3-6 och 7 §§ ellagen. Rättigheten, avseende 11 kap. 3-6 §§, gäller även om konsumenten har framkallat avbrytandet av överföringen genom egen försummelse. Konsumenten har också rätt att få ersättning från elnätsföretaget för skada vid avbrott som inte beror på konsumentens försummelse. Rätten till ersättning i sistnämnda fall begränsas dock till sådana avbrott som har orsakats av omständigheter som ligger inom elnätsföretagets kontrollansvar. Vidare begränsas konsumentens rätt till ersättning, i nu angivna fall, till ersättning för utgifter och inkomstbortfall samt annan förlust på grund av avbrottet. Ersättningen kan därutöver i vissa fall jämkas. Konsumenternas skadeståndsanspråk preskriberas två år från det att skadan inträffade.
 • 11 kap. 13 § ellagen ställer krav på att avtal med elhandelsföretag ska innehålla viss information som konsumenten ska få innan avtalet ingås eller bekräftas. En liknande rätt har konsumenten i förhållande till elnätsföretaget, enligt 11 kap. 14 § ellagen, med den skillnaden att konsumenten inte måste få informationen innan avtalet ingås eller bekräftas.
 • 11 kap. 15 § ellagen ger konsumenten rätt att inte missgynnas beroende på det betalningssätt som konsumenten har valt att använda vid betalning till elhandelsföretaget. Om elnätsföretaget erbjuder förskottsbetalning som en faktureringstjänst ska förskottsbetalningen grundas på den förväntade förbrukningen och inte omfatta alltför lång tid (vara skälig).
 • 11 kap. 16 § ellagen ger konsumenten en rätt att av elhandelsföretaget i ett särskilt meddelande informeras om villkorsändringar. Meddelandet ska också informera konsumenten om rätten att säga upp avtalet. Villkorsändringarna får inte börja tillämpas förrän tidigast två månader efter att elhandelsföretaget skickade meddelandet till konsumenten.
 • 11 kap. 17 § ellagen ger konsumenten rätt att få information från elhandelsföretaget om prishöjningar. Informationen ska lämnas på den första fakturan som skickas sedan prishöjningen har genomförts. Av informationen ska framgå när prisändringen trädde i kraft och hur priset ändrats.
 • 11 kap. 18 § ellagen ger konsumenten en rätt att på elnäts- och elhandelsföretagets webbplatser få information om sina rättigheter, hur konsumenterna ska gå till väga för att lämna klagomål, vilka organ konsumenten kan vända sig till för information eller tvistlösning samt var konsumenten kan få oberoende användarrådgivning. Konsumenten har även rätt att, efter begäran, få sådan information på annat sätt. På eller i samband med fakturor samt i reklam ska konsumenten också få sådan information som framgår av 11 kap 18 § ellagen.
 • 11 kap. 19 § ellagen ger konsumenten rätt att byta elhandelsföretag utan kostnad samt att i samband härmed få en slutfaktura från elhandelsföretaget inom sex veckor från det att leveransen upphörde.
 • 11 kap. 20 § ellagen slår fast att elhandels- och elnätsföretag ska ha fastställda rutiner för hantering av klagomål från konsumenter.
 • 11 kap. 21 § ger konsumenterna rätt att få lämplig information (till exempel om mätarens funktion) från elnätsföretaget i samband med att nya mätare installeras.

För mer detaljerad information och lagen i sin helhet hänvisar vi till ellagen (1997:857) på Sveriges Riksdags hemsida.

Ellag (1997:857)

.

 

 

Konsumenträtt när det gäller fjärrvärme

När vi som fjärrvärmeföretag gör en ändring av avtalsvillkoren ska fjärrvärmekunden skriftligen underrättas om ändringen senast två månader före den dag de ändrade villkoren ska börja gälla. I underrättelsen ska skälen för ändringen anges samt en upplysning lämnas om att fjärrvärmekunden har rätt att begära förhandling, ansöka om medling och att säga upp avtalet. Om bestämmelserna inte följs får de ändrade villkoren inte tillämpas (18 § fjärrvärmelagen).

Energimarknadsinspektionen har ansvar för tillsynen över 18 § fjärrvärmelagen och får meddela de förelägganden som behövs för efterlevnaden av bestämmelsen. Ett sådant föreläggande får förenas med vite (52 § fjärrvärmelagen).

Extern rådgivning

Om du vill ha extern rådgivning finns följande myndigheter och instanser att tillgå:

 • Konsumentvägledaren kontaktas genom Konsumentverkets rådgivare. Rådgivningen är gratis och opartisk.
 • Fjärrvärmenämnden medlar vid förhandlingar mellan fjärrvärmeföretag och fjärrvärmekunder om priser och övriga villkor för fjärrvärme enligt fjärrvärmelagen (2008:263).

Kundens rätt till förhandling

Kundens rätt till förhandling framgår av de allmänna avtalsvillkoren. Villkoren är en spegling av de tvingande bestämmelserna i fjärrvärmelagen. Det finns två situationer då förhandling (och medling) är aktuella; dels då fjärrvärmeleverantören initierar en förhandling om ändrade avtalsvillkor med kunden, dels efter att fjärrvärmeleverantören ensidigt har ändrat avtalsvillkoren för leveransen till konsumentens nackdel. En prisändring som fjärrvärmeleverantören ensidigt bestämmer omfattas av regler i 19-21 §§ fjärrvärmelagen.

Enligt 19§ ska kunden begära förhandling inom tre veckor från det att den meddelats om villkorsändringen. Fjärrvärmeleverantörens skyldighet att förhandla med en fjärrvärmekund om villkor för fjärrvärme innebär enligt lagstiftaren dock inte en skyldighet att komma överens.

Ansökan om medling skickas till Fjärrvärmenämnden. Nämnden är en självständig organisatorisk enhet vid Energimyndigheten. Fjärrvärmenämnden beviljar inte medling i alla ärenden, utan endast i de ärenden där nämnden bedömer att det finns förutsättningar för parterna att komma överens.

För mer information och lagen i sin helhet hänvisar vi till Fjärrvärmelag (2008:263) på Sveriges Riksdags hemsida.

Fjärrvärmelag (2008:263)

 

 

  Sidan uppdaterades: