Vid felanmälan och elavbrott

Felanmälan

Om det skulle hända en olycka i ditt hem som beror på fel i elanläggningen är det du som normalt uttnyttjar elanläggningen som har ansvaret för att den sköts och används på ett säkert sätt.

Innan du felanmäler
  1. Har du jordfelsbrytare, så kan du enkelt kontrollera om denna slagit av.
  2. Har du kontrollerat dina egna huvudsäkringar, 3 st, sitter oftast i samband med mätarskåpet. Huvudsäkringen byter du själv. Om du beställer någon av våra montörer för att åtgärda felet och de konstaterar att huvudsäkringen är trasig kostar det 1 000 kr.
  3. Visas L1 L2 L3 har du spänning fram till din anläggning. Saknar du någon av L1 L2 L3 i displayen betyder det att du saknar spänning fram till din anläggning. Skulle detta inträffa bör du kontaka oss på felanmälan 0303-596 00.

Avbrottsersättning

Ersättning och avbrott

Om du råkar ut för ett avbrott under minst tolv timmar i följd kan du ha rätt till avbrottsersättning eller skadestånd. Ersättningen ska betalas ut inom sex månader från utgången av den månad som nätföretaget fick information om avbrottet. Ersättningen betalas ut automatiskt och du behöver alltså inte anmäla till oss att du önskar ersättning.

Har du inte fått avbrottsersättningen inom två år från det att avbrottet upphörde ska du själv göra anspråk på ersättningen. Nätföretaget ska då också betala ränta enligt 6§ räntelagen (1975:635).

Avbrottets längd

Ett avbrott anses ha upphört om elen fungerat oavbrutet minst två timmar i sträck.

Belopp och utbetalning

Avbrottsersättningens storlek beror på avbrottets längd och elanvändarens årliga nätkostnad. Lägsta ersättningsnivå är 1200 kronor. Under två förutsättningar kan avbrottsersättningen sänkas:

  • Om skyldigheten att betala är oskäligt ekonomiskt betungande för nätföretaget.
  • Om överföringen av el har behövts försenas för att inte utsätta nätföretagets arbetstagare för betydande risker. 
Avbrottsersättning

 

Avbrottsperiod i timmar

Ersättning i procent av beräknad årlig nätkostnad

Minimibelopp

12 - 24 timmar

12,5 %

1200 kr 

24 - 48 timmar

37,5 %

2400 kr

48 - 72 timmar

62,5 %

3600 kr 

72 - 96 timmar

87,5 %

4800 kr

96 - 120 timmar

112,5 %

6000 kr 

120 - 144 timmar

137,5 %

7200 kr 

144 - 168 timmar

162,5 %

8400 kr

168 - 192 timmar

187,5 %

9600 kr 

192 - 216 timmar

212,5 %

10800 kr 

216 - 240 timmar

237,5 %

12000 kr 

240 - 264 timmar

262,5 %

13200 kr 

264 - 288 timmar

287,5 %

14400 kr

Mer än 288 timmar

300,0 %

15600 kr 

 

 

Undantag

Det finns undantag där elanvändaren inte har rätt till avbrottsersättning trots avbrott:

  • Om avbrottet beror på elanvändarens försummelse.
  • Om elen bryts av säkerhetsskäl eller för att bevara god drifts- och leveranssäkerhet.
  • Om felet beror på hinder utan nätföretagets kontroll som företaget inte skäligen kunde ha förväntats ha räknat med och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.
  • Om avbrottet beror på fel i ett nät med en spänning om 220 kilovolt eller mer. 
Vägledning och möjlighet att pröva

För att få vägledning om exempelvis jämkning av avbrottsersättning eller om undantag gäller kan du som elanvändare vända dig till Konsumenternas Elrådgivningsbyrå eller till kommunal konsumentvägledare. Vill du få beslutet prövat kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden eller till allmän domstol.

Skadestånd vid avbrott

Om du som elanvändare har fått en påvisbar ekonomisk skada som uppkommit genom ett avbrott kan du enligt reglerna i ellagen ha rätt till skadestånd. Detta är oberoende av avbrottets längd. Skadeståndet omfattar ersättning för utgifter och inkomstbortfall samt annan förlust på grund av avbrottet.

Tvåårsgräns för krav

Nätföretaget måste underrättas om ersättningskravet inom två år från att skadan inträffat, annars förlorar du rätten till ersättning enligt lag. Om du ska skicka ett krav till oss gör du det skriftligt. När vi mottagit det bekräftar vi detta till dig och utreder sedan om ersättning ska utbetalas. Kvitton och annat som kan styrka att kostnaderna varit nödvändiga och skäliga ska bifogas kravet.

Avräkning

Om du har rätt till skadestånd innebär reglerna att avbrottsersättning ska avräknas från skadeståndet.

Jämkning

Skadestånd kan jämkas efter vad som är skäligt om skyldigheten är oskäligt betungande med hänsyn till den skadeståndsskyldiges ekonomiska förhållanden.

Undantag

Du har inte rätt till skadestånd om nätföretaget visar att avbrottet beror på ett hinder utanför företagets kontroll som företaget inte skäligen kunde förväntas ha räknat med och vars följder företaget inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

Vägledning och möjlighet att pröva

För att få vägledning om exempelvis jämkning av skadestånd eller om undantag gäller kan du som elanvändare vända dig till Konsumenternas Elrådgivningsbyrå eller till kommunal konsumentvägledare. Vill du få beslutet prövat kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden eller till allmän domstol.

Information till näringsidkare

Näringsidkare som kan visa att nätföretaget handlat vårdslöst eller försumligt har rätt till skadestånd vid avbrott enligt skadeståndslagens (1972:207) regler. Näringsidkare kan vara berättigad till skadestånd oberoende av avbrottets längd.

  Sidan uppdaterades: