Integritetspolicy

Så här behandlar Kungälv Energi dina personuppgifter

Kungälv Energi AB: ("Kungälv Energi") är personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att behandling av personuppgifter sker enligt vid var tid tillämplig dataskyddslagstiftning, för närvarande är Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (GDPR) ("Tillämplig Dataskyddslagstiftning").

Kungälv Energi värnar om din personliga integritet och skyddar dina personuppgifter med nödvändiga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. Du som registrerad kan alltid kontakta oss gällande vår personuppgiftsbehandling och äger rätt att få reda på vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du kan läsa mer om dina rättigheter i denna "Integritetspolicy" samt besöka Integritetsskyddsmyndighetens hemsida, www.imy.se för ytterligare information om personuppgiftsbehandling.

"Personuppgifter" är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Denna Integritetspolicy beskriver hur Kungälv Energi behandlar dina Personuppgifter.
Har du några frågor om vår behandling av Personuppgifter är du givetvis alltid välkommen att kontakta oss.

Vem ansvarar för dina Personuppgifter?

Kungälv Energi AB, org.nr. 556083-2064 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina Personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling är förenlig med Tillämplig Dataskyddslagstiftning.

Är du elhandelskund så är Kungälv Närenergi AB, 556805-6641, din avtalspart och även personuppgiftsansvarig.

Personuppgifter hos Kungälv Energi

Kungälv Energi behandlar och registrerar personuppgifter som du lämnar till oss.

För att ingå avtal med oss behöver vi normalt uppgifter från dig såsom namn, personnummer, telefonnummer, e-postadress, faktureringsadress, fastighetsadress, anläggnings-ID, mätarnummer och bankuppgifter.

Fullständig information om vilka olika kategorier av personuppgifter vi behandlar om dig finns dokumenterad i vår registerförteckning. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i gällande dataskyddslagstiftning.

För att hålla personuppgifterna aktuella kan de komma att uppdateras och kompletteras med uppgifter från offentliga och privata register, till exempel uppdatering av adressuppgifter via statens person- och adressregister, SPAR.

Varför vi behandlar dina uppgifter?

Kungälv Energi behandlar personuppgifter för att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag gentemot dig som Kund samt för redovisnings- och faktureringsändamål, administrera betalningslösningar, kreditupplysning, fullgöra förpliktelser enligt lag eller andra bestämmelser. I förekommande fall hantera arbetsansökningar. Utgångspunkten är att Kungälv Energi inte ska behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet.

Personuppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering. Personuppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter.

Personuppgifter behandlas även på grund av en så kallad intresseavvägning, exempelvis för att kunna skicka erbjudanden till dig som kund om våra varor och tjänster.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina Personuppgifter behandlas av Kungälv Energi, dess dotterbolag och Kungälv Energis personuppgiftsbiträden. I övrigt lämnar vi inte ut personuppgifter till andra bolag eller till myndigheter om det inte krävs för nödvändig hantering för uppfyllande av Kungälv Energis rättsliga förpliktelser, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

Vi säljer eller byter aldrig dina Personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Kungälv Energi.

Hur länge behandlar Kungälv Energi dina Personuppgifter?

Kungälv Energi kommer att behålla dina personuppgifter så länge du är kund hos oss. Därefter kommer de att sparas för olika lagkrav, som exempelvis bokföringslagen eller arkivlagen. När den tiden har passerats kommer dina personuppgifter att raderas eller anonymiseras (så att de inte kan knytas till dig personligen). Observera att vissa personuppgifter är nödvändiga för att kunna fullgöra åtagande som ingår i vårt avtal med dig eller annan laglig grund, exempelvis insamlade mätvärden, information om avtal, fakturerade produkter och tjänster kan därför inte begränsas eller raderas.

Radering eller gallring av personuppgifter kommer att ske enligt vår gallringsplan utifrån typ av personuppgift. Kontakta oss för att ta del av denna.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som förekommer om dig i Kungälv Energis verksamhet.

Om du vill veta vilka uppgifter Kungälv Energi behandlar om dig, kan du lämna eller skicka en skriftlig och av dig undertecknad begäran om det till Kungälv Energi på den adress som anges nedan under "kontaktinformation".

Till samma adress kan du anmäla om du inte vill att dina uppgifter ska användas för marknadsföringssyfte. Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller missvisande bör du höra av dig snarast.

Förutom rätten att få ett registerutdrag och att få personuppgifter rättade, har du i vissa fall också rätt att invända mot behandlingen eller kräva att personuppgifterna raderas, att dess användning begränsas (att hanteringen av personuppgiften ska begränsas till något visst syfte).

Du har enligt dataskyddslagstiftningen rätt att lämna klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen. Du når dem via e-postadressen datainspektionen@datainspektionen.se

Mer information om gällande dataskyddslagstiftning finns på www.datainspektionen.se.

Dataskyddsombud för Kungälv Energi kan kontaktas på dataskyddsombud@kungalv.se.

För att utöva dina rättigheter enligt ovan, vänligen kontakta oss på:
info@kungalvenergi.se
Kungälv Energi
Box 515
442 15 Kungälv

Cookies

En cookie-fil är en del av en text som genom tillstånd från dig kan placeras i din dators hårdvara. Om du godkänner detta, kommer din browser att lägga till texten i en separat fil. Kungälv Energi och dess dotterbolag använder cookie-filer för att underlätta analyser av trafiken på våra webbplatser genom att vi får kännedom om vem som har besökt en viss webbplats vid en viss tidpunkt. Du kan i inställningarna för din browser själv ange om du accepterar att cookie-filer placeras hos dig eller inte. Du kan även när som helst välja att ta bort sådana cookie-filer som har placerats hos dig.

Kontaktinformation

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om vår behandling av dina Personuppgifter eller om denna Integritetspolicy.

info@kungalvenergi.se
Kungälv Energi
Box 515
442 15 Kungälv

Version 2018-05-15