Utbyggnad av nytt kraftvärmeverk i Munkegärde

Nu utökar vi kapaciteten på Munkegärdeverket


Kungälv Energis fjärrvärme är en värmekälla som är både bekväm och trygg, och för kundens del i stort sett sköter sig självt. När Kungälv utvecklas kommer vi under de närmaste åren att få många nya kunder, och prognoserna visar att behovet av en lokal och trygg produktion kommer att öka under de
närmaste tjugo åren. Därför planerar Kungälv Energi nu en utökad miljövänlig produktionsanläggning
på Munkegärdeverket med målet att vara i drift till vintern 2023-2024.

Syftet med projektet är att Kungälv Energi på medellång och lång sikt fortsatt ska producera trygg, hållbar och kostnadseffektiv fjärrvärme till sina kunder – samt ge ett ekonomiskt överskott till kommunen och dess invånare. Projektet är i linje med kommunens lokala miljömål och kommer ge kunderna trygg, hållbar och kostnadseffektiv uppvärmning. Fjärrvärmen är en av kommunens viktigaste verksamheter för att uppfylla kommunens lokala miljömål och övriga strategiska mål. Produktionen är
baserad på fossilfria bränslen och spillvärme – alltid med beprövad teknik.

Munkegärdeverket har idag två pannor som eldas med rena naturliga restprodukter från skogs- och trävaruindustri. Planerna är nu att bygga en tredje panna med samma bränsle, vilket skulle öka kapaciteten med 50 %. Möjligheterna till utökad fossilfri elproduktion via kraftvärme undersöks också.

Samråd enligt miljöbalken inför ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för att bygga ut

Kungälv Energi AB bedriver idag verksamhet på Munkegärdeverket i Kungälvs kommun där både el och värme produceras. Ansökan avser tillstånd för att bygga en ny skogsbränsleeldad hetvattenpanna med rökgasrening samt en ny biooljepanna på Munkegärdeverket, fastigheterna Tippen 1, Munkegärde 1:1 samt Munkegärde 3:29.

Verksamhetens främsta miljöpåverkan bedöms vara utsläpp till vatten och luft, transporter samt en ökad vattenförbrukning.

Denna information är ett led i samrådsprocessen som ska genomföras innan ansökan upprättas och ges in till Länsstyrelsen. Kungälv Energi AB ska lämna upplysningar så att berörda och allmänhet ges möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter. En samrådshandling med information om lokalisering, omfattning och förutsedd miljöpåverkan finns att ladda ner eller läsa i högerspalten eller genom att klicka på länken här, Samrådshandling.

För att få samrådshandlingen skickad till sig eller för att lämna synpunkter och yttranden, kontakta Sofia Helge, sofia.helge@wsp.com, 010-722 72 27.

Yttranden kan även lämnas till:
WSP Sverige AB Miljömanagement
Box 13033
Ullevigatan 19
411 40 Göteborg

Vi finns inte tillgängliga för samtal eller mail under perioden 23 december 2020 till och med 3 januari 2021. Skriftliga synpunkter lämnas senast 15 januari 2021.

  Sidan uppdaterades: