Justering av fjärrvärmepriser från 1 februari 2021

Den årliga Nils Holgersson – undersökningen, som sammanfattar olika driftkostnader för ett typhus i Sveriges samtliga 290 kommuner, visar att Fjärrvärmepriset i Kungälv ligger under medelpriset i Sverige sedan några år tillbaka. Vi är stolta över att vi samtidigt har en 100 % fossilfri produktion av värmen i Kungälv och därmed erbjuder våra kunder ett av de klimatsmartaste valen som finns att tillgå. I erbjudandet ingår även full service med dygnet runt beredskap för våra kunder.

Nu ser vi dock att bränslepriserna på våra fossilfria skogsbränslen stiger igen och vi höjer därför fjärrvärmepriset med ca 2,1 % för en genomsnittskund bland företagskunderna.

Genomsnittligt pris för privatkunderna (Effektgrupp Villa) höjs med cirka 0,5 % genom att den fasta årsavgiften höjs med 65 kr (inkl. moms).

Energi och flödesavgifter Kungälv-Ytterby
 • Energiavgifter för Effektgrupp Villa (Taxa Villa) är oförändrade tillsvidare
 • Energiavgift (Vinter) för Effektgrupper 2-6 höjs med ca 0,5 %
 • Energiavgift (Sommar) för Effektgrupper 2-6 är oförändrat
 • Flödesavgiften höjs med ca 5 %

 

Fast och effektavgifter Kungälv-Ytterby
 • Effektavgiften är rörlig och baseras på högsta uppmätta dygnsmedel, rullande 12 månader bakåt i tiden. Beroende på uppmätt värde så indelas kunderna i Effektgrupper.
 • Fast årsavgift för Effektgrupp Villa höjs med 65 kr (inkl. moms).
 • Den fasta delen av Effektavgiften för Effektgrupp 2-6 höjs med 2 %.
 • Den rörliga delen av Effektavgiften för Effektgrupp 2-6 höjs med 2 %

 

Justering av fjärrvärmepriser för Kode och Kärna från 1 februari 2021

Kode och Kärna är så kallade närvärmenät som har en egen produktion av värme. Produktionen är baserad på förbränning av pellets som är en fossilfri biprodukt från sågverksindustrin. Som reserv och spetsbränsle används även några procent olja.
År 2017 gjordes prismodellen för fjärrvärme om i Kungälv Energi och närvärmenäten i Kode och Kärna, som tidigare haft en egen prislista, fick samma pris som det stora fjärrvärmenätet i Kungälv-Ytterby. Syftet var att förenkla och harmonisera prissättningen. Förändringen gav effektkunderna i Kode och Kärna ett lägre pris jämfört med tidigare.
Tyvärr har priserna på träpellets ökat kraftigt de senaste två åren och Kungälv Energi anser därför att det är nödvändigt att återinföra en separat prislista för närvärmenäten i Kode och Kärna som är kostnadsriktig och bättre speglar säsongsvariationerna.

 • Energipriset höjs och skillnad mellan sommar och vinter blir betydligt mindre
 • Effektpriset sänks istället relativt kraftigt

Sammantaget innebär prisjusteringen en höjning på cirka 8 % för Effektkunderna. Villakunderna får en höjning med cirka 0,5 %.

Energi och flödesavgifter Kode och Kärna
 • Energiavgifter för Effektgrupp Villa (Taxa Villa) är oförändrade tillsvidare.
 • Energiavgift (Vinter) för Effektgrupper 2-6 höjs från 43 till 52 öre/kWh
 • Energiavgift (Sommar) för Effektgrupper 2-6 höjs från 17 till 46 öre/kWh
 • Flödesavgiften höjs med ca 5 %

 

Fast och effektavgifter Kode och Kärna
 • Effektavgiften är rörlig och baseras på högsta uppmätta dygnsmedel, rullande 12 månader bakåt i tiden. Beroende på uppmätt värde så indelas kunderna i Effektgrupper.
 • Fast årsavgift för Effektgrupp Villa höjs med 65 kr (inkl. moms).
 • Den fasta delen av Effektavgiften för Effektgrupp 2-6 sänks med 28 %.
 • Den rörliga delen av Effektavgiften för Effektgrupp 2-6 sänks med 28 %

 

Skatter och avgifter


Mervärdesskatt
Vid varje tidpunkt gällande lagstadgad mervärdesskatt tillkommer på samtliga avgifter utom kategori Villakund.

Energi-/miljöskatter och -avgifter
Avgifterna inkluderar de vid årets början gällande energi-/miljöskatter och -avgifter. Kungälv Energi AB äger rätt att överföra under året tillkommande skatter och avgifter till abonnenten.

Allmänna leveransbestämmelser
Svensk Fjärrvärmes allmänna avtalsvillkor för fjärrvärmeleveranser till näringsverksamhet respektive för enskilt bruk tillämpas.

Tillämpningsbestämmelser
Allmänt

 1. Värme levereras enligt dessa normaltariffer i form av cirkulerande varmt vatten. Tarifferna tillämpas vid värmeleverans för normal uppvärmning inklusive värme för ventilationsluft och varmvattenberedning för bostäder, kontors-, industri- och affärsfastigheter, skolor, allmänna byggnader och liknande.
 2. Leveransgränsen går normalt vid sekundärsidan på den värmeväxlarenhet som Leverantören installerat och äger i avsett utrymme och som Kunden upplåtit i sin fastighet. Kundens förbindelsepunkt är sekundärsidan på denna värmeväxlarenhet. Kunden tillhandahåller där avstängningsventiler. Kungälv Energi AB tillhandahåller utrustning för bestämning av värmeförbrukning. Andra leveransgränser kan avtalas.
 3. Ändrade förhållanden, som kan påverka det maximala behovet av värmeeffekt i kW, t.ex. ökning av uppvärmningsytan är Abonnenten skyldig att skriftligen anmäla till Kungälv Energi AB.
 4. I den omfattning det kan vara erforderligt, äger Kungälv Energi AB rätt att utfärda närmare bestämmelser angående tariffens tillämpning och äger därjämte rätt att träffa avtal om leverans av fjärrvärme på andra villkor än enligt dessa tariffer då det gäller:
 • Anslutning av fastighet eller grupp av fastigheter med särskilt högt maximalt behov av värmeeffekt.
 • Värmeleverans av säsongs- eller annan speciell karaktär.
 • Anslutning av fastigheter med ur ledningssynpunkt speciella förutsättningar.

Anslutningseffekt
Anslutningseffekt fastställs vid anslutningstillfället genom:

 1. Teoretisk beräkning vid nybyggnation
 2. Utgående från tidigare energiförbrukning och ett så kallat kategorital när det gäller befintlig bebyggelse.

Kungälv Energi AB kan komplettera med mätningar, när stor osäkerhet råder beträffande energi- och effektbehov, för att fastställa kategoritalet. Mätning kan även tillämpas för att förändra kategoritalet i de abonnemang där den av abonnenten uppgivna energi-/effekt-förbrukningsrelationen avviker från den verkliga.

Debitering
Debitering sker varannan månad för villakunder och månadsvis för övriga.

  Sidan uppdaterades: