Priser för Fjärrvärme 2020

Sammanfattning för justering av fjärrvärmepriser

Den årliga Nils Holgersson – undersökningen, som sammanfattar olika driftkostnader för ett typhus i Sveriges samtliga 290 kommuner, visar att Fjärrvärmepriset i Kungälv ligger under medelpriset i Sverige sedan några år tillbaka. Vi är stolta över att vi samtidigt har en 100 % fossilfri produktion av värmen i Kungälv och därmed erbjuder våra kunder ett av de klimatsmartaste valen som finns att tillgå.

Nu ser vi dock att bränslepriserna på våra fossilfria skogsbränslen stiger igen och vi höjer därför fjärrvärmepriset med ca 1,9 % för en genomsnittskund bland företagskunderna.

Genomsnittligt pris för privatkunderna (Effektgrupp Villa) höjs med cirka 2,9 % genom att den fasta årsavgiften höjs med 375 kr (inkl. moms).

Energi- och flödesavgifter

 • Energiavgifter för Effektgrupp Villa (Taxa Villa) är oförändrade tillsvidare.
 • Energiavgift (Vinter) för Effektgrupper 2-6 höjs med ca 1,5 %.
 • Energiavgift (Sommar) för Effektgrupper 2-6 är oförändrat
 • Flödesavgiften höjs med 0,2 kr/m3
 • Period                                                               Energiavgift
 •                                              Effektgrupp 2 – 6                   Effektgrupp Villa
 •                                                    Exkl. moms                                     Inkl. moms
  November-april                        43,0 öre/kWh                                 82,75 öre/kWh 
  Maj-oktober                              17,0 öre/kWh                                  82,75 öre/kWh
 • Period                                                                Flödesavgift
 •                                               Effektgrupp 2 – 6                  Effektgrupp Villa
 • September-Maj                          Exkl. moms                                    Ingen flödesavgift
 •                                                     2,20 kr/m3                                                         

Fast- och effektavgifter

 • Effektavgiften är rörlig och baseras på högsta uppmätta dygnsmedel, rullande 12 månader bakåt i tiden. Beroende på uppmätt värde så indelas kunderna i Effektgrupper.
 • Fast årsavgift för Effektgrupp Villa höjs med 375 kr (inkl. moms).
 • Den fasta delen av Effektavgiften för Effektgrupp 2-6 höjs med ca 1,5 %.
 • Den rörliga delen av Effektavgiften för Effektgrupp 2-6 höjs med ca 1,5 %
 • Effektgrupper               (kW)                    Fast Effektavgift                       Rörlig Effektavgift
 •                                                                            Inkl. moms                                       Ingen effektavgift
 • Villa                                     0-14                        2 875 kr/år                                      
 • Effektgrupper               (kW)                     Fast Effektavgift                       Rörlig Effektavgift
 •                                                                             Exkl. moms                                      Exkl. moms
 • Effektgrupp 2                     14-50                       2 500 kr/år                                      1035 kr/kW
 • Effektgrupp 3                     50-150                     4 023 kr/år                                      1005 kr/kW
  Effektgrupp 4                     150-250                   7 068 kr/år                                      984 kr/kW
  Effektgrupp 5                     250-500                  50 713 kr/år                                    810 kr/kW
  Effektgrupp 6                     >500                        117 195 kr/år                                    677 kr/kW

Skatter och avgifter

Mervärdesskatt

Vid varje tidpunkt gällande lagstadgad mervärdesskatt tillkommer på samtliga avgifter utom kategori Villakund.

Energi-/miljöskatter och -avgifter

Avgifterna inkluderar de vid årets början gällande energi-/miljöskatter och -avgifter. Kungälv Energi AB äger rätt att överföra under året tillkommande skatter och avgifter till abonnenten.

Allmänna leveransbestämmelser

Svensk Fjärrvärmes allmänna avtalsvillkor för fjärrvärmeleveranser till näringsverksamhet respektive för enskilt bruk tillämpas.

Tillämpningsbestämmelser

Allmänt
 1. Värme levereras enligt dessa normaltariffer i form av cirkulerande varmt vatten. Tarifferna tillämpas vid värmeleverans för normal uppvärmning inklusive värme för ventilationsluft och varmvattenberedning för bostäder, kontors-, industri- och affärsfastigheter, skolor, allmänna byggnader och liknande.
 2. Leveransgränsen går normalt vid sekundärsidan på den värmeväxlarenhet som Leverantören installerat och äger i avsett utrymme och som Kunden upplåtit i sin fastighet. Kundens förbindelsepunkt är sekundärsidan på denna värmeväxlarenhet. Kunden tillhandahåller där avstängningsventiler. Kungälv Energi AB tillhandahåller utrustning för bestämning av värmeförbrukning. Andra leveransgränser kan avtalas.
 3. Ändrade förhållanden, som kan påverka det maximala behovet av värmeeffekt i kW, t.ex. ökning av uppvärmningsytan är Abonnenten skyldig att skriftligen anmäla till Kungälv Energi AB.
 4. I den omfattning det kan vara erforderligt, äger Kungälv Energi AB rätt att utfärda närmare bestämmelser angående tariffens tillämpning och äger därjämte rätt att träffa avtal om leverans av fjärrvärme på andra villkor än enligt dessa tariffer då det gäller:
 • Anslutning av fastighet eller grupp av fastigheter med särskilt högt maximalt behov av värmeeffekt.
 • Värmeleverans av säsongs- eller annan speciell karaktär.
 • Anslutning av fastigheter med ur ledningssynpunkt speciella förutsättningar.
Anslutningseffekt

Anslutningseffekt fastställs vid anslutningstillfället genom:

 1. Teoretisk beräkning vid nybyggnation
 2. Utgående från tidigare energiförbrukning och ett så kallat kategorital när det gäller befintlig bebyggelse.

Kungälv Energi AB kan komplettera med mätningar, när stor osäkerhet råder beträffande energi- och effektbehov, för att fastställa kategoritalet. Mätning kan även tillämpas för att förändra kategoritalet i de abonnemang där den av abonnenten uppgivna energi-/effekt-förbrukningsrelationen avviker från den verkliga.

Debitering

Debitering sker varannan månad för villakunder och månadsvis för övriga.

  Sidan uppdaterades: