Månadsanalys för elhandel april 2016

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.
En tillbakablick på mars

Spotpriset steg i mars jämfört med februari. Det främsta skälet till detta var en ökad efterfrågan då vädret var kallare än föregående rekordvarma månad. Utfallet var något varierande mellan de olika elområdena med en prisuppgång på 2,3 öre/kWh i SE1, Luleå och i SE2, Sundsvall. SE3, Stockholm, steg med 1,8 öre/kWh och slutligen blev SE4, Malmö, 2 öre/kWh dyrare. Även terminspriserna steg något under månaden vilket ger en indikation på högre pris på spotpriset än tidigare och det höjer även priset på nya fastprisavtal. Terminspriserna påverkades av mindre nederbörd än normalt vilket försvagade den hydrologiska balansen. I sin tur gav det producenterna en bättre kontroll på vattnet då den förväntade vårfloden blir mindre.
De sista dagarna i månaden steg priset på utsläppsrätter något inför redovisningen av 2015 års utsläpp av koldioxid inom den handlande sektorn. Tillsammans med att kolet blev dyrare verkade även detta till att terminspriset steg.

Spotpriset utvecklade sig enligt följande i mars. I SE1 och SE2 blev priset 200,71 SEK/MWh. SE3 landade på 200,73 SEK/MWh medan SE4 blev något dyrare med 207,44 SEK/MWh. Prisbildningen i EO4 är mer komplicerad än i övriga landet då överföringskapaciteten från norr ofta är begränsad samtidigt som det exponeras mot högprisområdet Litauen via kabelförbindelsen Nordbalt. Det sker också en påverkan från DK2, Själland och tidvis får dessa två områden samma pris.


Elcertifikat

I månadsskiftet mars/april genomfördes annulleringen av elcertifikat för 2015 års kvotplikt. Samtidigt släppte myndigheterna i Sverige och Norge, STEM respektive NVE, statistik för år 2015. Under året utfärdades det sammanlagt 24,6 miljoner elcertifikat i de bägge länderna och det annullerades 19,7 miljoner elcertifikat för kvotpliktsåret 2015. Följaktligen ökade överskottet vid årsskiftet med 4,9 miljoner elcertifikat. Från och med den 1 januari 2016 höjdes kvotplikten väsentligt. Under det första kvartalet i år har det också producerats mindre vindkraft än förväntat och det har följaktligen utfärdats färre elcertifikat. För närvarande beräknas överskottet ha sjunkit till ca 14,5 miljoner elcertifikat vilket också bör vara balansen vid nästa årsskifte. Anledningen att överskottet inte kommer att sjunka i samma takt under resten av året som de första tre månaderna beror på att efterfrågan är lägre under sommarhalvåret samtidigt som produktionen är nästan lika hög som under vinterhalvåret. Det minskade överskottet öppnar för ett högre pris även om det finns faktorer som bromsar en prisuppgång. Ett exempel på detta är att Statkraft kommer att bygga en mycket stor vindkraftspark, Fosen, med en effekt på 1 000 MW och en årsproduktion på hela 3,4 TWh. Bara från den parken kommer det årliga tillskottet av elcertifikat att vara hela 3,4 miljoner.

Trender och framtidsprognos

Den fortsatta försvagningen av den hydrologiska balansen höjer priset på terminskontrakten för resten av 2016 och det påverkar även i viss utsträckning årskontraktet för 2017. Även för åren längre ut på terminskurvan, 2018 och framåt, ser vi en svagt stigande pristrend. Bakomliggande faktorer till detta är högre pris på kol och utsläppsrätter samt en ökad efterfrågan.

Spotpriset i mars återhämtade sig i jämförelse med den mycket låga prisnivån i februari. Det berodde främst på en ökad efterfrågan på el. I början av april hålls spotpriset uppe till följd av att lite nederbörd gör vattenkraftsproducenterna mindre benägna att sänka av magasinen mer än nödvändigt. Terminspriserna rörde sig endast obetydligt under månaden vilket syns i grafen ovan. Vi förväntar oss, trots en förväntad prisuppgång den närmaste tiden, att terminskontrakten kommer att vara lågt prissatta en längre tid. Anledningen till detta är att kraftbalansen kommer att vara stark de närmaste åren trots planerade kärnkraftsnedläggningar. Prisprognosen för det här elområdet för april månad är 190 kr/MWh eller 19 öre/kWh.

  Sidan skapades: