Priser för Fjärrvärme

Anslutningsavgift

Anslutningsavgift överenskoms med abonnenten enligt särskilt avtal. 
Anslutningsavgiften gäller för avtalad leverans. Vid ombyggnad eller tillbyggnad avtalas om ny anslutningsavgift. Återbetalning av anslutningsavgift vid rivning m.m. sker inte.

Taxor för leverans av fjärrvärme

Allmänt 

Fjärrvärme levereras med nedanstående taxeindelning.
Taxa: (Villa)
Total avgift = Fast avgift + Energiavgift
Taxa: Närvärme: Kärna, Stålkullen, Kode
Total avgift = Fast avgift + Fast Effektavgift + Energiavgift
Taxa 2 - Taxa 5: Kungälv
Total avgift = Fast avgift + Fast Effektavgift + Energiavgift + Flödesavgift

Taxeintervaller

Stålkullen, Kärna och Kode

 •   Lägsta effekt Högsta effekt  
  Villa 0 13,9 kW
  Effekt Närvärme 14 högre kW

Kungälv

 •   Lägsta effekt Högsta effekt  
  Villa 0 13,9 kW
  Taxa 2 14 299 kW
  Taxa 3 300 749 kW
  Taxa 4 750 1 499 kW
  Taxa 5 1 500 9 000 kW

Årliga avgifter

Fasta avgifter

Stålkullen, Kärna och Kode

 •  
  Fast avgift Fast Effektavgift
    kr/år kr/kW
  Villa ink. moms 2 500 0
  Effekt Närvärme 2 500 79

Kungälv

 •   Fast avgift Fast Effektavgift
    kr/år kr/kW
  Villa ink. moms 2 500 0
  Taxa 2 2 500 463
  Taxa 3 11 000 419
  Taxa 4 67 000 293
  Taxa 5 265 000 151
Energiavgifter
 • Period Energiavgift
    Taxa 2-5 Närvärme
    öre/kWh öre/kWh
  Oktober - april 46,0 66,2
  Maj - september 32,7 66,2
  Period Energiavgift
    Taxa Villa
  ink. moms
    öre/kWh
  Oktober - april 83,63
  Maj - september 83,63
Effektavgift

Effektavgiften kan korrigeras från Kungälv energis sida eller på fastighetsägarens begäran, om stor avvikelse förekommer.

Flödesavgift

Flödesavgift tas ut med 1,9 kr/m3 fjärrvärmevatten som strömmar genom abonnentcentralens primärsida. Flödesavgift debiteras ej i villataxa samt effektkunder i närvärmenät.

Skatter och avgifter

Mervärdesskatt

Vid varje tidpunkt gällande lagstadgad tillkommer mervärdesskatt på samtliga avgifter utom kategori Villakund.

Energi-/miljöskatter och -avgifter

Avgifterna inkluderar de vid årets början gällande energi-/miljöskatter och -avgifter. Kungälv Energi AB äger rätt att överföra under året tillkommande skatter och avgifter till abonnenten.

Allmänna leveransbestämmelser

Svensk Fjärrvärmes allmänna avtalsvillkor för fjärrvärmeleveranser till näringsverksamhet respektive för enskilt bruk tillämpas.

Tillämpningsbestämmelser

Allmänt

1. Värme levereras enligt dessa normaltariffer i form av cirkulerande varmt vatten. Tarifferna tillämpas vid värmeleverans för normal uppvärmning inklusive värme för ventilationsluft och varmvattenberedning för bostäder, kontors-, industri- och affärsfastigheter, skolor, allmänna byggnader och liknande.
2. Leveransgränsen går normalt vid sekundärsidan på den värmeväxlarenhet som Leverantören installerat och äger i avsett utrymme och som Kunden upplåtit i sin fastighet. Kundens förbindelsepunkt är sekundärsidan på denna värmeväxlarenhet. Kunden tillhandahåller där avstängningsventiler. Kungälv Energi AB tillhandahåller utrustning för bestämning av värmeförbrukning. Andra leveransgränser kan avtalas.
3. Ändrade förhållanden, som kan påverka det maximala behovet av värmeeffekt i kW, t.ex. ökning av uppvärmningsytan är Abonnenten skyldig att skriftligen anmäla till Kungälv Energi AB.
4. I den omfattning det kan vara erforderligt, äger Kungälv Energi AB rätt att utfärda närmare bestämmelser angående tariffens tillämpning och äger därjämte rätt att träffa avtal om leverans av fjärrvärme på andra villkor än enligt dessa tariffer då det gäller:
o Anslutning av fastighet eller grupp av fastigheter med särskilt högt maximalt behov av värmeeffekt.
o Värmeleverans av säsongs- eller annan speciell karaktär.
o Anslutning av fastigheter med ur ledningssynpunkt speciella förutsättningar.

Anslutningseffekt

Anslutningseffekt fastställs vid anslutningstillfället genom:
1. Teoretisk beräkning vid nybyggnation
2. Utgående från tidigare energiförbrukning och ett så kallat kategorital när det gäller befintlig bebyggelse.
Kungälv Energi AB kan komplettera med mätningar, när stor osäkerhet råder beträffande energi- och effektbehov, för att fastställa kategoritalet. Mätning kan även tillämpas för att förändra kategoritalet i de abonnemang där den av abonnenten uppgivna energi-/effekt-förbrukningsrelationen avviker från den verkliga.

Debitering

Debitering sker varannan månad för villakunder och månadsvis för övriga.

  Sidan uppdaterades: