Priser för Fjärrvärme

Sammanfattning för justering av fjärrvärmepriser

Den nya prismodellen är avvägd så att våra kunder som kollektiv betraktat får ett neutralt kostnadsutfall jämfört med tidigare prismodell. Tidigare prislista som gällt för kunder i Närvärmenäten upphör att gälla och går in i den nya prismodellen som då gäller i alla fjärrvärmenäten.

Energi och flödesavgifter

 • Energiavgifter för Effektgrupp Villa (Taxa Villa) är oförändrad för år 2018.
 • Energiavgifter för Effektgrupper 2-6 (tidigare Taxa 2-5) sänks.
 • Det lägre sommarpriset för Effektgrupper 2-6 gäller ytterligare en månad jämfört med förut (oktober)
 • Energiavgiften blir en lägre andel av det totala priset kunderna i Effektgrupp 2-6 betalar för värme.
 • Flödesavgiften höjs något men kommer i gengäld inte att gälla för månaderna juni-augusti. Över året är denna förändring beräknad att gå jämnt ut för genomsnittskunden.
 • Period                                                               Energiavgift
 •                                              Effektgrupp 2 – 6                   Effektgrupp Villa
 •                                                    Exkl. moms                                     Inkl. moms
  November-april                        42,0 Öre/kWh                                 82,75 Öre/kWh 
  Maj-oktober                              17,0 Öre/kWh                                   82,75 Öre/kWh
 • Period                                                                Flödesavgift
 •                                               Effektgrupp 2 – 6                  Effektgrupp Villa
 • September-Maj                          Exkl. moms                                    Ingen flödesavgift
 •                                                     1,96 Kr/m3                                                         

Effektavgifter

Förändringarna i den nya prismodellen gäller effektgrupp 2-6 (ej kunder inom Effektgrupp Villa). Effektavgiften blir rörlig och baseras på högsta uppmätta dygnsmedel, rullande 12 månader bakåt i tiden. Effektavgiften blir en större andel av det totala priset kunderna betalar för värme.

 • Effektgrupper               (kW)                    Fast Effektavgift                       Rörlig Effektavgift
 •                                                                            Inkl. moms                                       Ingen effektavgift
 • Villa                                     0-14                        2 500 kr/år                                      
 • Effektgrupper               (kW)                     Fast Effektavgift                       Rörlig Effektavgift
 •                                                                             Exkl. moms                                      Exkl. moms
 • Effektgrupp 2                     14-50                       2 500 kr/år                                      1010 kr/kW
 • Effektgrupp 3                     50-150                     4 000 kr/år                                      980 kr/kW
  Effektgrupp 4                     150-250                   7 000 kr/år                                      960 kr/kW
  Effektgrupp 5                     250-500                  49 500 kr/år                                    790 kr/kW
  Effektgrupp 6                     >500                        114 500 kr/år                                    660 kr/kW

Skatter och avgifter

Mervärdesskatt

Vid varje tidpunkt gällande lagstadgad mervärdesskatt tillkommer på samtliga avgifter utom kategori Villakund.

Energi-/miljöskatter och -avgifter

Avgifterna inkluderar de vid årets början gällande energi-/miljöskatter och -avgifter. Kungälv Energi AB äger rätt att överföra under året tillkommande skatter och avgifter till abonnenten.

Allmänna leveransbestämmelser

Svensk Fjärrvärmes allmänna avtalsvillkor för fjärrvärmeleveranser till näringsverksamhet respektive för enskilt bruk tillämpas.

Tillämpningsbestämmelser

Allmänt
 1. Värme levereras enligt dessa normaltariffer i form av cirkulerande varmt vatten. Tarifferna tillämpas vid värmeleverans för normal uppvärmning inklusive värme för ventilationsluft och varmvattenberedning för bostäder, kontors-, industri- och affärsfastigheter, skolor, allmänna byggnader och liknande.
 2. Leveransgränsen går normalt vid sekundärsidan på den värmeväxlarenhet som Leverantören installerat och äger i avsett utrymme och som Kunden upplåtit i sin fastighet. Kundens förbindelsepunkt är sekundärsidan på denna värmeväxlarenhet. Kunden tillhandahåller där avstängningsventiler. Kungälv Energi AB tillhandahåller utrustning för bestämning av värmeförbrukning. Andra leveransgränser kan avtalas.
 3. Ändrade förhållanden, som kan påverka det maximala behovet av värmeeffekt i kW, t.ex. ökning av uppvärmningsytan är Abonnenten skyldig att skriftligen anmäla till Kungälv Energi AB.
 4. I den omfattning det kan vara erforderligt, äger Kungälv Energi AB rätt att utfärda närmare bestämmelser angående tariffens tillämpning och äger därjämte rätt att träffa avtal om leverans av fjärrvärme på andra villkor än enligt dessa tariffer då det gäller:
 • Anslutning av fastighet eller grupp av fastigheter med särskilt högt maximalt behov av värmeeffekt.
 • Värmeleverans av säsongs- eller annan speciell karaktär.
 • Anslutning av fastigheter med ur ledningssynpunkt speciella förutsättningar.
Anslutningseffekt

Anslutningseffekt fastställs vid anslutningstillfället genom:

 1. Teoretisk beräkning vid nybyggnation
 2. Utgående från tidigare energiförbrukning och ett så kallat kategorital när det gäller befintlig bebyggelse.

Kungälv Energi AB kan komplettera med mätningar, när stor osäkerhet råder beträffande energi- och effektbehov, för att fastställa kategoritalet. Mätning kan även tillämpas för att förändra kategoritalet i de abonnemang där den av abonnenten uppgivna energi-/effekt-förbrukningsrelationen avviker från den verkliga.

Debitering

Debitering sker varannan månad för villakunder och månadsvis för övriga.

  Sidan uppdaterades: