Priser för elnät

Nätpriser Mätarsäkring 16 - 63A

Total avgift = Abonnemangsavgift + Elöverföringsavgift

Abonnemangsavgift

 • AbonnemangsklassHuvudsäkring (ampere)Abonnemang kr/år exkl. momsAbonnemang kr/år inkl.moms
  00 16 (lägenhet) 1125 1406
  01 16 1975 2469
  02 20 2270 2838
  03 25 2885 3606
  04 35 3915 4894
  05 50 5535 6919
  06 63 6950 8688

Elöverföringsavgift

 •   Taxa 16A-63A
  Exkl moms 16,6 öre/kWh
  Inkl moms 20,8 öre/kWh

Allmänna bestämmelser

Lägenhetsabonnemang: Tariff 0100 (Enkeltariff 16A) är avsedd för bostadslägenheter i flerbostadshus där fastigheten har en anslutningspunkt med gemensam servisledning och servissäkring för minst fyra abonnemang varav minst tre avser bostadslägenheter och ett särskilt abonnemang för husets allmänna behov, dock ej kedjehus, radhus eller liknande sammanbyggda hus.

Vid mätarsäkring över 63 A: Tillämpas effekttariff. Kontakta oss för vidare information.

Vid tillfälliga abonnemang: Tillämpas taxor enligt särskilt tarifftryck.

Elsäkerhetsavgift: 9,50 kr/år tillkommer och debiteras vid ett räkningstillfälle.

Moms: Beräknas fn. med 25 % på samtliga avgifter. Priser angivna inklusive moms har avrundats.

Svensk Energis allmänna avtalsvillkor för elnät till näringsverksamhet resp. för konsumenttillämpas. (Nät 2012 N och NÄT 2012 K)

Effekttariff lågspänning

 • Total avgift = Fast avgift + Elöverföringsavgift + Effektavgift + eventuell reaktivt överuttag.

  Fast avgift 8 000 kr/år
  Effektavgift
  (Jan-Mars, Nov-Dec kl. 06.00-22.00 Mån-Fre)
  89,4 kr/kW, mån
  Reaktiv effekt (överuttag) 30 kr/kVAr, mån
  Elöverföringsavgift
  Elöverföringsavgift 9,2 öre/kWh

 Effekttariff högspänning

 • Total avgift = Fast avgift + Elöverföringsavgift + Effektavgift + eventuell reaktivt överuttag.

  Fast avgift 14 000 kr/år
  Effektavgift
  (Jan-Mars, Nov-Dec kl. 06.00-22.00 Mån-Fre)
  70,8 kr/kW, mån
  Reaktiv effekt (överuttag) 20 kr/kVAr, mån
  Elöverföringsavgift
  Elöverföringsavgift 9,2 öre/kWh

Alla priser exklusive moms och lagstadgade myndighetsavgifter. 

 Tillämpningsbestämmelser

 1. Leverantören bestämmer leveransspänning.
 2. Fast avgift erlägges enligt tariff och debiteras med en tolftedel per månad.
 3. Effektavgiften debiteras under tiden januari - mars och november - december, avgiften debiteras för högsta värdet per timma (kW) uttaget måndag - fredag mellan kl. 06-22.
 4. Energiavgifter debiteras månadsvis utgående från varje månads energiuttag.
 5. Elleverans omfattar även leverans av reaktiv effekt (kVAr) som får uppgå till högst 25% av utnyttjad aktiv effekt. Om leveransförhållandena medger kan högre reaktiv effekt tillhandahållas mot särskild avgift.
 6. Överuttag av reaktiv effekt debiteras under tiden januari – mars och november – december, avgiften erlägges för varje kVAr som går över gränsen på 25% av utnyttjad aktiv effekt (kW) uttaget mellan kl. 06-22 måndag - fredag.
 7. Om kunden begär förhöjd leveranssäkerhet, tillkommer en extra engångsavgift, dessutom kan andra avgifter eller villkor bli aktuella.
 8. Kungälv Energi AB äger rätt att utfärda de närmare bestämmelser som erfordras beträffande tillämpning och tolkning av tarifferna.
 9. I övrigt gäller NÄT 2012 K och NÄT 2012 N eller ”Allmänna avtalsvillkor för leverans vid högspänning”.
  Sidan uppdaterades: